Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 龍運巴士 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米相薄3
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米相薄3

<1> <2> <3> <4> <5>
相關相片數目: 132張


相片編號: 44696
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1538 (UG5769)
A47X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44824
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1507 (UD6056)
A33X號路線
2017/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 44825
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1514 (UE8119)
A33號路線
2017/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 45026
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1525 (UF5024)
A33X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45036
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1502 (UD4993)
A33號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45072
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1511 (UD8046)
A31號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45073
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1528 (UF6017)
A33X號路線
2017/10
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 45074
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1534 (UF9678)
A33X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45076
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1528 (UF6017)
A33X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45481
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
2501 (VB4686)
A33X號路線
2017/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 45812
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1517 (UE7534)
NA47號路線
2017/12/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 45813
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1528 (UF6017)
A32號路線
2017/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46422
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1530 (UF9061)
NA31號路線
2017/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 46423
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1529 (UF6341)
A43號路線
2018/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 46532
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1515 (UE8250)
A31號路線
2018/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 46869
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1534 (UF9678)
E34A號路線
2018/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47061
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
2501 (VB4686)
A47X號路線
2018/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47082
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1532 (UF9698)
A43P號路線
2018/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 47232
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1512 (UF9061)
A31號路線
2018/4
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47247
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1516 (UE7322)
A43P號路線
2018/4
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47497
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1539 (UG6659)
A47X號路線
2018/5
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47632
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1503 (UD5564)
A43P號路線
2018/5
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47718
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1507 (UD6056)
A36號路線
2018/6
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47722
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
2501 (VB4686)
A41號路線
2018/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47762
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1524 (UF4989)
E41號路線
2018/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48086
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1513 (UE7415)
A43號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48101
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1530 (UF9061)
E34A號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48378
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1531 (UF9663)
NA47號路線
2018/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48400
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
2501 (VB4686)
NA47號路線
2018/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48452
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
LWB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12.8米
1524 (UF4989)
A31號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung


<1> <2> <3> <4> <5>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權