Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)相薄1
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)相薄1

<1> <2> <3> <4>
相關相片數目: 114張


相片編號: 52070
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X006 (WG9827)
73X號路線
2019/8/14
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 52071
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X004 (WG9552)
279X號路線
2019/8/14
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52134
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X010 (WG1154)
263號路線
2019/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 52142
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X013 (WH1571)
259D號路線
2019/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52147
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X012 (WH1321)
58M號路線
2019/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52170
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X007 (WG9863)
52X號路線
2019/9
備註
攝影者
Man-shing Kung

相片編號: 52171
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X021 (WH7100)
E42號路線
2019/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 52181
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X014 (WH1653)
59M號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52201
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X017 (WH4280)
968號路線
2019/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 52207
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X018 (WH4416)
268X號路線
2019/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 52208
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X016 (WH4230)
968號路線
2019/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 52209
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X016 (WH4230)
968號路線
2019/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 52214
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X027 (WH4416)
60X號路線
2019/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 52233
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X002 (WC8641)
978號路線
2019/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 52259
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X005 (WG9611)
73X號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52260
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X032 (WJ963)
67M號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52266
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X004 (WG9552)
270A號路線
2019/9/17
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 52267
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X026 (WH8437)
60X號路線
2019/9
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 52283
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X023 (WH7029)
58M號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52292
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X009 (WG9979)
59M號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52298
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X022 (WH6864)
260X號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52301
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X013 (WH1571)
60M號路線
2019/9
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 52311
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X024 (WH7555)
68A號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52330
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X026 (WH8437)
260X號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52331
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X015 (WH2011)
260X號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52368
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X022 (WH6864)
58M號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52390
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X023 (WH7029)
58M號路線
2019/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 52403
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X007 (WG9863)
279X號路線
2019/10
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 52546
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X032 (WJ963)
968號路線
2019/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 52577
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12.8m (Euro 6)
E6X019 (WJ963)
61X號路線
2019/11
備註
攝影者
Liu Kam Hung


<1> <2> <3> <4>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權