Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)相薄1
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)相薄1

<1>
相關相片數目: 19張


相片編號: 46879
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T1 (VG7382)
49X號路線
2018/2/27
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 46890
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T1 (VG7382)
891號路線
2018/2/28
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 46896
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
936號路線
2018/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47076
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
41R號路線
2018/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47094
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T1 (VG7382)
936號路線
2018/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 47631
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
93K號路線
2018/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47734
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
613號路線
2018/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 47804
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T1 (VG7382)
N216號路線
2018/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47903
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
13D號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 50394
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
63R號路線
2019/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50682
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T1 (VG7382)
102R號路線
2019/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50683
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
905號路線
2019/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50778
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
N271號路線
2019/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50866
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
234X號路線
2019/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51312
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T1 (VG7382)
R40號路線
2019/5/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51510
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T1 (VG7382)
6C號路線
2019/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51511
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T1 (VG7382)
6C號路線
2019/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51757
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
104號路線
2019/6/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51764
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 12m (Euro 6)
E6T2 (VG8443)
6C號路線
2019/6
備註
攝影者
John Ng


<1>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2018 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權