Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)相薄2
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)相薄2

<1> <2>
相關相片數目: 44張


相片編號: 54324
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M050 (WV1963)
64K號路線
2020/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54325
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M050 (WV1963)
64K號路線
2020/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54329
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M024 (WU5108)
269M號路線
2020/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54353
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M033 (WU7752)
276號路線
2020/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54354
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M033 (WU7752)
276號路線
2020/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54365
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M045 (WU9258)
32M號路線
2020/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 54397
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M065 (WV8785)
64K號路線
2020/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54511
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M071 (WW3308)
64P號路線
2020/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 54575
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M067 (WV9666)
103號路線
2020/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 54677
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M069 (WW2752)
264R號路線
2020/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 54715
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M010 (WU3385)
269M號路線
2020/10
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 54771
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M036 (WU7904)
45號路線
2020/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 54794
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M045 (WU9258)
31M號路線
2020/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54817
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis E500 MMC 11.3m (Euro 6)
E6M033 (WU7752)
64K號路線
2020/10
備註
攝影者
Ken Lam


<1> <2>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權