Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--富豪 Olympian SLF (Enviro車身)相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 富豪 Olympian SLF (Enviro車身)相薄21
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)相薄21

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31>
相關相片數目: 924張


相片編號: 36470
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE29 (MU5012)
83K號路線
2016/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36539
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE35 (MU6285)
80K號路線
2016/7
備註
攝影者
AVBE35披上了KMB LWB apps車身廣告
Wong Chun Ka

相片編號: 36698
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE79 (NG1369)
105R號路線
2016/7/23
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36699
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE79 (NG1369)
105R號路線
2016/7/23
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 36714
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE36 (MV6593)
88K號路線
2016/8
備註
攝影者
AVBE36披上了LWB A43P車身廣告
Wong Chun Ka

相片編號: 36715
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE36 (MV6593)
88K號路線
2016/8
備註
攝影者
AVBE36披上了LWB A43P車身廣告
Wong Chun Ka

相片編號: 36791
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE38 (MV8245)
38號路線
2016/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 36887
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE35 (MU6285)
80號路線
2016/8
備註
攝影者
AVBE35披上了KMB LWB apps車身廣告
Lai

相片編號: 36895
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE61 (NA8906)
8號路線
2016/8
備註
攝影者
AVBE61披上了Pocari Sweet車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 36928
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE35 (MU6285)
49X號路線
2016/8
備註
攝影者
AVBE35披上了KMB LWB apps車身廣告
Wong Chun Ka

相片編號: 36997
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE36 (MV6593)
88K號路線
2016/8
備註
攝影者
AVBE36披上了LWB A43P車身廣告
Wong Chun Ka

相片編號: 36998
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE36 (MV6593)
88K號路線
2016/8
備註
攝影者
AVBE36披上了LWB A43P車身廣告
Wong Chun Ka

相片編號: 36999
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE38 (MV8245)
E32號路線
2016/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37046
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE64 (NC5256)
59M號路線
2016/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37224
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE23 (MT1969)
39A號路線
2016/8
備註
攝影者
AVBE23披上了KMB Bday車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 37230
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE04 (MP6554)
59M號路線
2016/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37231
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE01 (LU3721)
12號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37232
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE57 (NA4013)
7號路線
2016/8
備註
攝影者
AVBE57披上了KMB Bday車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 37293
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE38 (MV8245)
44M號路線
2016/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37360
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE44 (MW3461)
85K號路線
2016/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37655
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE01 (LU3721)
12號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37656
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE57 (NA4013)
7號路線
2016/9
備註
攝影者
AVBE57披上了KMB Bday車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 37750
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE34 (MU6103)
60M號路線
2016/10
備註
攝影者
AVBE34披上了LWB A43P車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 37811
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE35 (MU6285)
84M號路線
2016/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37823
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE17 (MT673)
681號路線
2016/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37824
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE49 (MX5273)
18號路線
2016/10/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37825
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE80 (NG1562)
18號路線
2016/10/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37889
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE37 (MV6645)
S1號路線
2016/10
備註
攝影者
AVBE37披上了LWB A43/A43P車身廣告
John Ng

相片編號: 37890
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE37 (MV6645)
S1號路線
2016/10
備註
攝影者
AVBE37披上了LWB A43/A43P車身廣告
John Ng

相片編號: 37891
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
富豪 Olympian SLF (Enviro車身)
AVBE37 (MV6645)
S1號路線
2016/10
備註
攝影者
AVBE37披上了LWB A43/A43P車身廣告
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權