Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500H相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500H相薄1
Alexander Dennis Enviro 500H相薄1

<1> <2> <3> <4>
相關相片數目: 111張


相片編號: 16725
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
619號路線
2014/11/13
備註
攝影者
Dennis Law

相片編號: 16726
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
619號路線
2014/11/13
備註
攝影者
Dennis Law

相片編號: 16749
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
619號路線
2014/11
備註
攝影者
Gary Cat

相片編號: 16812
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2014/11
備註
攝影者
DL

相片編號: 16813
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2014/11
備註
攝影者
DL

相片編號: 16814
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2014/11
備註
攝影者
DL

相片編號: 16815
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2014/11
備註
攝影者
DL

相片編號: 16824
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
N619號路線
2014/11
備註
攝影者
Dennis Law

相片編號: 16932
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH3 (TB5034)
104號路線
2014/12
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 16981
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
619號路線
2014/12
備註
攝影者
Matthew Lee

相片編號: 17061
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2014/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 17309
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2014/11
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 17579
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH3 (TB5034)
104號路線
2015/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 17778
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
619號路線
2015/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 18984
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2014/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19362
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH3 (TB5034)
104號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19497
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
619號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19598
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH3 (TB5034)
104號路線
2015/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 20078
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
619號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20113
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20651
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH3 (TB5034)
104號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21221
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21452
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21927
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH3 (TB5034)
104號路線
2015/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 22350
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2015/7
備註
攝影者
Matthew Lau

相片編號: 22351
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
619號路線
2015/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 23548
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
619號路線
2015/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24820
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH2 (TA2132)
1A號路線
2015/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 26539
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
N619號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27303
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500H
ATH1 (TA2344)
619號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權