Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄9
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄9

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 44135
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1153 (UH8411)
673號路線
2017/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44248
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1083 (UD6762)
102R號路線
2017/9/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44249
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1108 (UG2400)
102R號路線
2017/9/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44259
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1097 (UE1563)
960號路線
2017/8
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 44260
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1140 (UH3596)
88K號路線
2017/9
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 44265
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1136 (UH4491)
886號路線
2017/9/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 44301
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1161 (UJ1202)
1A號路線
2017/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 44452
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1116 (UG5856)
613號路線
2017/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44468
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1104 (UG2493)
613號路線
2017/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44604
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1131 (UH3896)
606號路線
2017/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 44617
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1109 (UG3101)
214號路線
2017/2
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 44627
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1156 (UH6704)
281M號路線
2017/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44645
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1243 (VA8980)
6C號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44646
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1243 (VA8980)
6C號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44647
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1243 (VA8980)
6C號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44648
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1243 (VA8980)
6C號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44649
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1243 (VA8980)
6C號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 44675
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1242 (VA8966)
63X號路線
2017/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44706
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
234X號路線
2017/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 44779
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1244 (VB2356)
86A號路線
2017/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44780
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1244 (VB2356)
287X號路線
2017/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44781
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1244 (VB2356)
287X號路線
2017/10
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 44815
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1251 (VB5104)
888號路線
2017/10
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 44867
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1062 (UD5700)
280X號路線
2017/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44868
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1245 (VB2665)
89D號路線
2017/10
備註
攝影者
Yu

相片編號: 44922
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1254 (VB5699)
89C號路線
2017/10
備註
攝影者
Bus Chun

相片編號: 44923
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1256 (VB8056)
288號路線
2017/10
備註
攝影者
Ho Bun Yung

相片編號: 44937
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1258 (VB8494)
203E號路線
2017/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 44938
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1247 (VB4174)
N283號路線
2017/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 44985
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1110 (UG4464)
117R號路線
2017/10/22
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權