Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄7
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄7

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 41844
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1241 (UU6265)
102號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41879
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1221 (US2209)
271號路線
2017/5
備註
攝影者
My Bus World

相片編號: 41895
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1093 (UE1927)
978號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42126
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1178 (UJ3956)
116號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42219
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1201 (UR3644)
613號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42245
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1203 (UR3806)
613號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42294
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1137 (UH2535)
74X號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42295
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1137 (UH2535)
74X號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42413
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1238 (UU4653)
214號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42486
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1049 (UD1885)
41A號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42496
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1131 (UH3896)
290X號路線
2017/6
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 42497
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1131 (UH3896)
290X號路線
2017/6
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 42568
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1215 (UR9654)
60M號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42613
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1139 (UH3172)
81號路線
2017/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 42624
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1116 (UG5856)
106號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42682
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1096 (UE1018)
960號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42683
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1087 (UD7954)
978號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42684
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1087 (UD7954)
978號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42910
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
6C號路線
2017/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 43062
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1163 (UJ1653)
R78號路線
2017/7/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43066
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1202 (UR3729)
613號路線
2017/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43078
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1104 (UG2493)
613號路線
2017/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43079
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1238 (UU4653)
6D號路線
2017/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43118
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1201 (UR3644)
213S號路線
2017/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43140
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1200 (UR3643)
613號路線
2017/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43177
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1211 (UR7512)
6號路線
2017/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43198
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1200 (UR3643)
613號路線
2017/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43199
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1200 (UR3643)
613號路線
2017/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43200
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1201 (UR3644)
613號路線
2017/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43221
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1105 (UG776)
105R號路線
2017/7/21
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權