Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄6
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄6

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 40828
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1196 (UL297)
89D號路線
2017/4
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 40832
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1218 (US643)
80K號路線
2017/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 40864
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1162 (UJ1584)
5號路線
2017/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 40874
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
112號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40875
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1171 (UJ4187)
7號路線
2017/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 40895
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1112 (UG4945)
613號路線
2017/4/18
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40896
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1200 (UR3643)
613號路線
2017/4/18
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40907
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1212 (UR7562)
270A號路線
2017/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 40958
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1100 (UR3643)
2B號路線
2017/4
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 40959
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1100 (UR3643)
2B號路線
2017/4
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 40997
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1227 (UT3574)
889號路線
2017/4
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 41101
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1112 (UG4945)
613號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41104
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1204 (UR4031)
613號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41149
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1098 (UG1070)
5C號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41157
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1206 (UR3975)
613號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41158
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1206 (UR3975)
613號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41159
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1206 (UR3975)
613號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41160
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1227 (UT3574)
613號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41161
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1116 (UG5856)
613號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41185
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1227 (UT3574)
613號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41254
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1189 (UK8230)
112號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41330
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
112號路線
2017/5
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 41395
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1230 (UT6162)
101號路線
2017/5
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 41438
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1186 (UJ6432)
270號路線
2017/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 41475
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1191 (UK7144)
101號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41555
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1147 (UH6512)
116號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41556
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1121 (UG7017)
116號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41618
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1070 (UD6319)
268C號路線
2017/1
備註
攝影者
HT Vincent Wong

相片編號: 41632
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1033 (UC6443)
1號路線
2017/5
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 41778
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1230 (UT6162)
213M號路線
2017/5
備註
攝影者
Yeung Kong Wah


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權