Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄4
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄4

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 38466
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1035 (UC6645)
279X號路線
2016/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38480
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1103 (UG2148)
214號路線
2016/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38481
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1154 (UH8413)
71A號路線
2016/11
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 38487
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1178 (UJ3956)
116號路線
2016/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38511
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
102號路線
2016/11
備註
攝影者
ATENU1019披上了Kate車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 38571
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1154 (UH8413)
978號路線
2016/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 38575
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1186 (UJ6432)
673號路線
2016/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38613
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1108 (UG2400)
214號路線
2016/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38642
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1174 (UJ3037)
40X號路線
2016/11
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 38676
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1039 (UC6741)
74K號路線
2016/11
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 38693
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
6C號路線
2016/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 38717
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1192 (UK8773)
73X號路線
2016/11
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 38735
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1187 (UK6859)
N241號路線
2016/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38783
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1133 (UH4220)
88K號路線
2016/11
備註
攝影者
Wong Tin Shum

相片編號: 38855
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1049 (UD1885)
948號路線
2016/11
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 38871
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
112號路線
2016/11
備註
攝影者
ATENU1019披上了China Unicom車身廣告
John Ng

相片編號: 38897
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1065 (UD5889)
681號路線
2016/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38898
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1180 (UJ5442)
673號路線
2016/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38899
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1190 (UK6505)
101號路線
2016/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38951
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1135 (UH4451)
288A號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38987
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
259D號路線
2016/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39027
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1196 (UL297)
681號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39041
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1067 (UD6024)
968號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39111
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1077 (UD6026)
307號路線
2016/12
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 39142
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1024 (UC3123)
107號路線
2016/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39160
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
112號路線
2016/12
備註
攝影者
ATENU1019披上了China Unicom車身廣告
John Ng

相片編號: 39433
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1183 (UJ5604)
673號路線
2017/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39502
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
33A號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU1019披上了China Unicom車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39507
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1162 (UJ1584)
116號路線
2017/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39554
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
33A號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU1019披上了China Unicom車身廣告
Franklin Ho


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權