Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄23
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄23

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 49088
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1570 (VS2619)
82B號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49093
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1360 (VJ7871)
270A號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49096
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1623 (VT1972)
W2號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49102
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1629 (VT1819)
60X號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49117
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1105 (UG776)
904號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49125
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
74K號路線
2018/10/27
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 49134
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1161 (UJ1202)
108號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49135
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1207 (UR4036)
213D號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49150
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1595 (VS4306)
619號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49153
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1272 (VC5962)
18號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49189
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1441 (VL8786)
276B號路線
2018/11
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 49191
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1532 (VR1349)
961號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49192
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1532 (VR1349)
961號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49201
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1591 (VS3856)
35A號路線
2018/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49203
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
38A號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49220
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1626 (VT2178)
9號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49246
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1317 (VF544)
59M號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49255
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
234X號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49256
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
6號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49257
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1565 (VR5241)
87D號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49277
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1498 (VN1258)
215X號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49291
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1483 (VM8826)
5C號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49298
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
75K號路線
2018/11
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 49300
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1651 (VJ537)
263號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49312
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1550 (VR6208)
2A號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49317
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1001 (UB8256)
213X號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49338
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1535 (VR3067)
W3號路線
2018/11
備註
攝影者
ATENU1535披上了Manulife車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 49365
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1428 (VL5807)
5號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49373
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1243 (VA8980)
112號路線
2018/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49387
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1432 (VL7899)
278X號路線
2018/11
備註
攝影者
Franklin Ho


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權