Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄22
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄22

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 48869
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1585 (VS2719)
W3號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48879
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1234 (UU3314)
98C號路線
2018/10
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48883
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1585 (VS2719)
W3號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48886
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1626 (VT2178)
5號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48930
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1532 (VR1349)
118號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48956
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1515 (VP7326)
978號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48957
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1626 (VT2178)
603A號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48958
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1566 (VR5685)
43X號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48959
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1477 (VM7814)
290A號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48960
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1649 (VT3567)
59M號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48961
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1623 (VT1972)
1A號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48962
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
89B號路線
2018/10
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48968
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1211 (UR7512)
214號路線
2018/10
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48972
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
48X號路線
2018/10
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48976
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1617 (VT1636)
48X號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48977
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1578 (VS3266)
80X號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48988
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1644 (VT3910)
59X號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48997
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1573 (VS2805)
89號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48998
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1601 (VS5343)
234B號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49000
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1649 (VT3567)
59M號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49001
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1592 (VS3872)
89號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49009
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1631 (VT1882)
60X號路線
2018/10
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 49010
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1608 (VT719)
60X號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49012
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1247 (VB4174)
87K號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49039
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1480 (TC8854)
265B號路線
2018/10
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 49040
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1284 (VD6144)
265B號路線
2018/10
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 49041
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1242 (VA8966)
109號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49066
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1541 (VR3197)
112號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49086
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1550 (VR6208)
613號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49087
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1550 (VR6208)
613號路線
2018/10
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權