Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄21
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄21

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 48658
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1587 (VS2840)
15號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48666
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1480 (TC8854)
61X號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48674
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1290 (VD7043)
63X號路線
2018/9/15
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48675
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1209 (UR6755)
42A號路線
2018/9/15
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48678
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1573 (VS2805)
81號路線
2018/9/15
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48679
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1339 (VH4763)
63X號路線
2018/9/15
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48687
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1317 (VF544)
66X號路線
2018/9
備註
攝影者
Alan Man

相片編號: 48688
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1317 (VF544)
66X號路線
2018/9
備註
攝影者
Alan Man

相片編號: 48699
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1035 (UC6645)
73X號路線
2018/9/17
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48707
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1084 (UD6873)
73B號路線
2018/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48721
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1594 (VS4191)
W2號路線
2018/9/23
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48722
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1588 (VS3427)
W3號路線
2018/9/23
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48723
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1560 (VR5076)
W2號路線
2018/9/23
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48730
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1280 (VD2512)
268X號路線
2018/9
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48753
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1607 (VT669)
59M號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48754
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1418 (VL2955)
261P號路線
2018/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48757
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1518 (VP9099)
1號路線
2018/9
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 48758
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1616 (VT1582)
307號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48762
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1614 (VT1237)
49X號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48764
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
49X號路線
2018/9
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48775
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1610 (VT856)
40X號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48791
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1640 (VT3023)
961號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48799
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1291 (VD9148)
117號路線
2018/10
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48809
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
280X號路線
2018/10
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
John Ng

相片編號: 48810
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
280X號路線
2018/10
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
John Ng

相片編號: 48816
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1560 (VR5076)
W2號路線
2018/9/23
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48820
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1623 (VT1972)
1A號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48837
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1266 (VC3277)
268X號路線
2018/9/23
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48840
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1581 (VS3817)
42C號路線
2018/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48859
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1408 (VL705)
278X號路線
2018/9
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權