Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄20
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄20

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 968張


相片編號: 48441
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1341 (VH5442)
276A號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48442
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1473 (VM5874)
13D號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48446
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1475 (VM7094)
58X號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48464
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1058 (UD5171)
43X號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48465
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1152 (UH8316)
271R號路線
2018/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48466
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1072 (UD4585)
276A號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48471
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1217 (US261)
286M號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48478
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1371 (VJ9887)
98C號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48479
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1429 (VL6041)
58X號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48501
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1282 (VD5006)
43X號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48509
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1427 (VL5753)
23M號路線
2018/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48513
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1508 (VP8369)
27號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48517
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1405 (VK9569)
98C號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48529
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
112號路線
2018/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48532
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1194 (UK9758)
N373號路線
2018/8/26
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48554
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1089 (UD8158)
276A號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48559
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1414 (VL2792)
58M號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48568
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
80號路線
2018/8
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48570
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1572 (VS2699)
46X號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48572
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1575 (VS2883)
X215號路線
2018/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48581
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1555 (VR5986)
81C號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48582
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1499 (VN1922)
18號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48583
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1564 (VR6360)
3D號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48591
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
110號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48592
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1601 (VS5343)
41R號路線
2018/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48600
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1483 (VM8826)
961號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48627
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1408 (VL705)
85B號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48629
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1434 (VL6934)
259D號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48633
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1316 (VF2403)
60X號路線
2018/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48635
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1600 (VS5315)
102號路線
2018/9
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權