Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄19
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄19

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 48247
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
2F號路線
2018/8
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48252
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1019 (UC4276)
112號路線
2018/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 48259
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1505 (VN4625)
14B號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48260
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1441 (VL8786)
276A號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48261
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1440 (VL7728)
265M號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48265
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1522 (VP9226)
3C號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48266
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
281A號路線
2018/8
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 48267
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1493 (VN1223)
2B號路線
2018/8
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 48268
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1482 (VM7419)
278X號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48273
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1289 (VD7918)
87R號路線
2018/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48279
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1402 (VK6932)
98A號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48308
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1116 (UG5856)
613號路線
2018/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 48312
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1349 (VJ3291)
269D號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48313
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1463 (VM5232)
11X號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48316
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1240 (UU6202)
238M號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48317
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1038 (UC6739)
276A號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48332
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1448 (VM946)
606號路線
2018/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 48333
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1109 (UG3101)
238X號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48342
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1519 (VP9485)
101號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48351
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1407 (VL286)
215R號路線
2018/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48364
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1242 (VA8966)
60M號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48367
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1242 (VA8966)
265M號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48373
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1540 (VR2976)
171號路線
2018/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 48391
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1450 (VM2978)
98C號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48392
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1489 (VN587)
42號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48410
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1360 (VJ7871)
81C號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48414
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1354 (VJ6148)
81C號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48419
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1395 (VK6170)
265B號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48428
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1512 (VP7195)
43X號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48432
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1543 (VR4230)
81C號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權