Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄18
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄18

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 48009
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1348 (VJ2650)
885號路線
2018/6
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 48013
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1465 (VM5192)
13X號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48019
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1079 (UD6503)
60M號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48022
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1294 (VD9912)
41R號路線
2018/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48025
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1493 (VN1223)
7號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48028
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1016 (UC3778)
108號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48029
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1506 (VN6840)
13D號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48036
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1233 (UU3009)
N290號路線
2018/7/17
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48054
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1328 (VG4730)
260R號路線
2018/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48066
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1505 (VN4625)
74X號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48071
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1377 (VK2128)
268P號路線
2018/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48079
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1506 (VN6840)
297號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48091
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1189 (UK8230)
111R號路線
2018/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48092
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
82X號路線
2018/7
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 48115
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1419 (VL3582)
265B號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48116
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1284 (VD6144)
265B號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48117
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1183 (UJ5604)
276A號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48126
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1412 (VL3270)
259R號路線
2018/7
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 48136
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1506 (VN6840)
13D號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48145
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1458 (VM4193)
269D號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48151
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
73X號路線
2018/7
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 48163
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1202 (UR3729)
7號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48172
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1051 (UD2376)
265B號路線
2018/7
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48182
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1032 (UC6073)
297號路線
2018/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48202
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1251 (VB5104)
43X號路線
2018/8
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 48213
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1510 (VP8021)
26號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48225
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1219 (VD9912)
39M號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48237
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1282 (VD5006)
280X號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48239
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1517 (VP8980)
101號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 48243
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1510 (VP8021)
26號路線
2018/8
備註
攝影者
Franklin Ho


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權