Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄15
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄15

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 47257
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1329 (VG4877)
276A號路線
2018/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47258
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1322 (VF7882)
276A號路線
2018/4
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47286
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1327 (VG6079)
59M號路線
2018/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47295
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1376 (VK1217)
276A號路線
2018/4
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47320
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
85K號路線
2018/4
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 47327
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1320 (VF7106)
276A號路線
2018/4
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47344
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1243 (VA8980)
118號路線
2018/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 47348
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1387 (VK2916)
15號路線
2018/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47349
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1387 (VK2916)
215X號路線
2018/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47350
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1387 (VK2916)
14B號路線
2018/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47351
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1271 (VC5795)
268X號路線
2018/4
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47368
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1242 (VA8966)
276A號路線
2018/4
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47376
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1384 (VK4030)
215X號路線
2018/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47390
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
280X號路線
2018/4
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Eric Lo

相片編號: 47391
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1346 (VH8919)
265B號路線
2018/5
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47395
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1381 (VK2627)
893號路線
2018/5/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47400
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
887號路線
2018/5/2
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 47403
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1370 (VJ9948)
16號路線
2018/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47418
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
85號路線
2018/5
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 47419
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
85號路線
2018/5
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 47433
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1396 (VK6566)
N216號路線
2018/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47440
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1384 (VK4030)
213D號路線
2018/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47447
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
R8號路線
2018/5
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 47449
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1391 (VK4642)
13D號路線
2018/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47451
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1350 (VJ4553)
R42D號路線
2018/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47469
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1375 (VK221)
290號路線
2018/5
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 47470
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1388 (VK3277)
276A號路線
2018/5
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47485
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1377 (VK2128)
63X號路線
2018/5
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 47518
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1058 (UD5171)
981P號路線
2018/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47523
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1392 (VK4869)
N73號路線
2018/5
備註
攝影者
Andrew Kwok


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權