Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄14
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄14

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 46714
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46715
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46716
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46717
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46761
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1261 (VB8821)
81C號路線
2018/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 46762
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1308 (VE4068)
68X號路線
2018/2
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 46825
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1134 (UH4377)
116號路線
2018/2/18
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46827
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1000 (UB8222)
613號路線
2018/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 46841
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1157 (UJ709)
108號路線
2018/2/18
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46842
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1230 (UT6162)
216M號路線
2018/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 46846
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
63R號路線
2018/2/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 46888
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1088 (UD8004)
14號路線
2018/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 46889
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1034 (UC6596)
869號路線
2018/2/28
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 46914
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1324 (VG5363)
59M號路線
2018/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 46923
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1124 (UG8457)
102號路線
2018/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46940
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1171 (UJ4187)
116號路線
2018/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 46996
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1253 (VB5267)
86C號路線
2018/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47050
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1333 (VG5241)
265B號路線
2018/3
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47056
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1337 (VH4161)
265B號路線
2018/3
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47065
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1341 (VH5442)
276A號路線
2018/3
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47080
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1335 (VG6215)
265B號路線
2018/3
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47097
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1268 (VC3581)
68X號路線
2018/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 47118
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
280X號路線
2018/3
備註
攝影者
ATENU1248披上了KMB 85車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 47168
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1360 (VJ7871)
81C號路線
2018/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47180
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1097 (UE1563)
260C號路線
2018/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47181
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1362 (VJ7513)
265B號路線
2018/4
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47213
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1385 (VK2657)
98A號路線
2018/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47214
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1375 (VK221)
290A號路線
2018/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47226
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1373 (VJ9418)
290A號路線
2018/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47240
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1347 (VJ2349)
961號路線
2018/4
備註
攝影者
Franklin Ho


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權