Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄10
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄10

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>
相關相片數目: 969張


相片編號: 44999
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1243 (VA8980)
108號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45000
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1243 (VA8980)
108號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45001
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1243 (VA8980)
108號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45003
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1247 (VB4174)
87D號路線
2017/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 45004
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1245 (VB2665)
87D號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45005
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1245 (VB2665)
號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45029
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1251 (VB5104)
263號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45030
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1249 (VB2918)
102號路線
2017/10
備註
攝影者
AD156

相片編號: 45054
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1253 (VB5267)
60M號路線
2017/10/28
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45055
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1253 (VB5267)
60M號路線
2017/10/28
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45056
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1253 (VB5267)
60M號路線
2017/10/28
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45065
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1258 (VB8494)
3S號路線
2017/10/28
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 45066
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1260 (VB8341)
284號路線
2017/10
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 45106
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1130 (UH3695)
2B號路線
2017/7
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 45109
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1249 (VB2918)
102R號路線
2017/10/29
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 45115
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1255 (VB7588)
102R號路線
2017/10/29
備註
攝影者
DL

相片編號: 45136
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1171 (UJ4187)
116號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45137
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1259 (VB8046)
287X號路線
2017/10
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 45149
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1125 (UH2638)
N287號路線
2017/10/31
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 45199
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1242 (VA8966)
60M號路線
2017/10/28
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45212
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1246 (VB4136)
46X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45213
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1246 (VB4136)
46X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45214
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
46X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45215
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1248 (VB4398)
46X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45228
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1051 (UD2376)
265B號路線
2017/10
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 45239
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1117 (UG6200)
948X號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45254
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1244 (VB2356)
287X號路線
2017/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45267
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1244 (VB2356)
287X號路線
2017/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45268
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1244 (VB2356)
287X號路線
2017/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45279
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU1112 (UG4945)
613號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權