Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄95
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄95

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4312張


相片編號: 39693
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU962 (UA7045)
978號路線
2017/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39694
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU130 (SH1334)
106P號路線
2017/1
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 39707
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU751 (TS5547)
905P號路線
2017/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39715
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU139 (SH6188)
X34號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU139披上了Yr. of Rooster車身廣告
Tang Lik Yan

相片編號: 39716
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU684 (TP9228)
112號路線
2017/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39717
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU524 (TK6120)
6號路線
2017/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39718
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU056 (SD8682)
960P號路線
2017/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39745
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU512 (TK2818)
234X號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU512披上了3M車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39746
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU512 (TK2818)
234X號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU512披上了3M車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39747
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU512 (TK2818)
234X號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU512披上了3M車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39749
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU361 (TB9073)
1A號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU361披上了3M車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39753
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU380 (TC7149)
48X號路線
2017/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39754
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU398 (TC8549)
5A號路線
2017/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39755
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU440 (TE7431)
86號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU440披上了Nippon Paint車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39756
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU450 (TF5838)
6C號路線
2017/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39757
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU543 (TL1485)
2X號路線
2017/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39758
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU729 (TR8734)
214號路線
2017/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39759
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU427 (TE6657)
74D號路線
2017/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39762
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU139 (SH6188)
63R號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU139披上了Yr. of Rooster車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 39764
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU139 (SH6188)
63R號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU139披上了Yr. of Rooster車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 39765
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU139 (SH6188)
63R號路線
2017/1
備註
攝影者
ATENU139披上了Yr. of Rooster車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 39799
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU365 (TC4852)
17號路線
2017/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39800
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU365 (TC4852)
17號路線
2017/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39801
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU328 (SW7730)
74B號路線
2017/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39821
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU139 (SH6188)
R33號路線
2017/2
備註
攝影者
ATENU139披上了Yr. of Rooster車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39822
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU139 (SH6188)
R33號路線
2017/2
備註
攝影者
ATENU139披上了Yr. of Rooster車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39823
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU139 (SH6188)
66X號路線
2017/2
備註
攝影者
ATENU139披上了Yr. of Rooster車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39824
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU399 (TC9144)
64K號路線
2017/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39827
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU130 (SH1334)
601號路線
2017/2
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 39828
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU400 (TC9233)
74C號路線
2017/2
備註
攝影者
Andrew Kwok


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權