Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄92
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄92

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4313張


相片編號: 38825
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU550 (TL3881)
2號路線
2016/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38835
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU409 (TE3319)
26號路線
2016/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 38836
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU025 (SB7514)
960號路線
2016/11
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 38837
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU480 (TH7102)
27號路線
2016/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 38847
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU143 (SH6976)
968號路線
2016/11
備註
攝影者
ATENU143披上了tmt plaza車身廣告
John Ng

相片編號: 38877
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU926 (TZ723)
73號路線
2016/11
備註
攝影者
ATENU926披上了China Unicom車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 38926
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU510 (TK372)
112號路線
2016/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38936
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU930 (TZ1690)
44號路線
2016/12
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 38937
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU389 (TD215)
74X號路線
2016/12
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 38941
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU028 (SC1708)
961號路線
2016/12
備註
攝影者
ATENU028披上了3M車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 38973
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
106號路線
2016/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 38974
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU292 (ST4791)
48X號路線
2016/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 38983
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU744 (TS3302)
6C號路線
2016/12
備註
攝影者
ATENU744披上了Garmin車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 38984
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU265 (SP7228)
74X號路線
2016/12
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 38985
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU253 (SN9117)
307號路線
2016/12
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 38986
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU865 (TW5352)
259D號路線
2016/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 38988
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU450 (TF5838)
112號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39004
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU130 (SH1334)
269D號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39018
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
118號路線
2016/12
備註
攝影者
ATENU554披上了ECIC車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 39032
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU130 (SH1334)
690號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39060
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU394 (TC9626)
31B號路線
2016/12
備註
攝影者
ATENU394披上了Garmin車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 39061
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU496 (TG2303)
112號路線
2016/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 39071
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU492 (TH9967)
948號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39088
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU684 (TP9228)
6號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39112
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU526 (TK7298)
6號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39113
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU401 (TC9775)
274X號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39114
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU962 (UA7045)
71K號路線
2016/12
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 39120
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU340 (TA8462)
603號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39121
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU340 (TA8462)
603號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39122
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU143 (SH6976)
968號路線
2016/12
備註
攝影者
ATENU143披上了tmt plaza車身廣告
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權