Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄87
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄87

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>
相關相片數目: 4330張


相片編號: 37030
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU410 (TE3459)
6P號路線
2016/8/15
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37050
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU378 (TC7586)
106號路線
2016/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 37060
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU841 (TV7870)
108號路線
2016/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 37070
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU410 (TE3459)
6P號路線
2016/8
備註
攝影者
DL

相片編號: 37071
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU309 (SU7740)
104號路線
2016/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37072
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU281 (SR9795)
74X號路線
2016/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37073
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU288 (ST5234)
619號路線
2016/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37113
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU635 (TN4526)
35A號路線
2016/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37114
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU635 (TN4526)
35A號路線
2016/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37115
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU365 (TC4852)
2A號路線
2016/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37155
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU752 (TS5860)
214號路線
2016/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37165
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU834 (TV5952)
108號路線
2016/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 37178
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU539 (TL2141)
118號路線
2016/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 37284
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU028 (SC1708)
259C號路線
2016/9
備註
攝影者
ATENU028披上了Poccari Sweet車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 37285
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU512 (TK2818)
118號路線
2016/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 37286
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU512 (TK2818)
118號路線
2016/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 37292
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU683 (TP9156)
31B號路線
2016/9
備註
攝影者
ATENU683披上了The Parisian車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 37317
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU021 (SB5197)
968號路線
2016/9
備註
攝影者
ATENU021披上了tmt plaza車身廣告
John Ng

相片編號: 37318
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU021 (SB5197)
968號路線
2016/9
備註
攝影者
ATENU021披上了tmt plaza車身廣告
John Ng

相片編號: 37347
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU319 (SW6180)
89C號路線
2016/9
備註
攝影者
ATENU319披上了KUKA車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 37348
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU696 (TR2451)
46X號路線
2016/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37370
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU743 (TS3089)
2E號路線
2016/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 37371
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU285 (ST4593)
106號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37394
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU236 (SL7615)
68A號路線
2016/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 37398
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU634 (TN6154)
8A號路線
2016/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37400
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU507 (TJ9811)
N601號路線
2016/9/16
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 37479
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU503 (TJ9996)
112號路線
2016/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 37480
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU482 (TH7333)
N691號路線
2016/9/16
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 37481
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU129 (SH963)
968號路線
2016/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 37483
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU122 (SG8230)
N368號路線
2016/9/16
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權