Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄74
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄74

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>
相關相片數目: 4329張


相片編號: 33452
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU838 (TV6931)
38S號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33456
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU450 (TF5838)
238M號路線
2016/4
備註
攝影者
ATENU450披上了GUNDAM車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 33466
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU957 (UA4342)
238M號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33467
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU595 (TM5315)
3M號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33505
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU450 (TF5838)
112號路線
2016/4
備註
攝影者
ATENU450披上了GUNDAM車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 33514
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU469 (TG2303)
102號路線
2016/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33515
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU557 (TL5374)
6C號路線
2016/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33517
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU335 (TA7613)
74S號路線
2016/4/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33518
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU503 (TJ9996)
112號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33519
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU304 (SU3504)
76S號路線
2016/4/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33525
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU564 (TL7241)
112號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33538
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU450 (TF5838)
112號路線
2016/4
備註
攝影者
ATENU450披上了GUNDAM車身廣告
John Ng

相片編號: 33603
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU274 (TW4268)
76S號路線
2016/4/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33653
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU114 (SG2454)
74S號路線
2016/4/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33654
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
271號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33656
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
968號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33657
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
276B號路線
2016/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33686
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU086 (SF4205)
73K號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33687
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU655 (TP2269)
74S號路線
2016/4/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33694
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU321 (SW6488)
74S號路線
2016/4/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33719
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU478 (TH7047)
號路線
2016/4/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33720
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU747 (TS3575)
號路線
2016/4/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33721
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU450 (TF5838)
112號路線
2016/4
備註
攝影者
ATENU450披上了GUNDAM車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 33722
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU468 (TG9864)
7號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33723
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU921 (TY4934)
89D號路線
2016/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33724
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU764 (TT4758)
76S號路線
2016/4/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33727
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU862 (TW4559)
號路線
2016/4/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33728
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU862 (TW4559)
號路線
2016/4/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33730
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU450 (TF5838)
203R號路線
2016/4/10
備註
攝影者
ATENU450披上了GUNDAM車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 33734
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU884 (TW9354)
203R號路線
2016/4/10
備註
攝影者
Andrew Kwok


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權