Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄66
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄66

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4312張


相片編號: 31102
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
相片存取出現問題.
請通知管理員.
Error Code: Picture Existence Problem.
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU899 (TX5440)
601號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31103
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU855 (TW122)
108號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31104
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU855 (TW122)
108號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31134
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU536 (TL1596)
26號路線
2016/2
備註
攝影者
ATENU536披上了China Life車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 31135
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU537 (TL1607)
27號路線
2016/2
備註
攝影者
ATENU537披上了China Life車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 31151
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU303 (SU3428)
81號路線
2016/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 31152
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU913 (TY853)
81號路線
2016/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 31153
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU916 (TY2291)
87D號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31154
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU633 (TN5992)
36A號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31155
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU635 (TN4526)
30X號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31156
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU434 (TE8082)
18號路線
2016/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 31163
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU539 (TL2141)
號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31180
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
271號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31181
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU288 (ST5234)
89號路線
2016/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 31186
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU450 (TF5838)
948號路線
2016/2
備註
攝影者
ATENU450披上了YO-KAI WATCH車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 31202
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU404 (TE2604)
1A號路線
2016/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 31203
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU404 (TE2604)
1A號路線
2016/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 31204
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU495 (TJ2223)
112號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31205
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU865 (TW5352)
619號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31222
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU557 (TL5374)
102號路線
2016/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 31223
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU812 (TV2899)
69X號路線
2016/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 31243
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU876 (TW6063)
601P號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31254
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
95號路線
2016/2
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 31255
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
95號路線
2016/2
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 31316
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU866 (TW5558)
290A號路線
2016/2
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 31317
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU440 (TE7431)
89C號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31318
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU920 (TY2426)
286M號路線
2016/2
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 31319
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU281 (SR9795)
72A號路線
2016/2
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 31337
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU737 (TS685)
601號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 31338
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU737 (TS685)
601號路線
2016/2
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權