Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄59
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄59

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4313張


相片編號: 29473
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU885 (TW9623)
R936號路線
2016/1/17
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 29475
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU430 (TE7489)
260X號路線
2016/1
備註
攝影者
ATENU430披上了tmt plaza車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 29476
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU871 (TW5029)
671號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29477
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU896 (TX4791)
N121號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29478
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU894 (TX3080)
680號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29479
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU895 (TX3678)
681號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29480
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU899 (TX5440)
2A號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29481
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
690號路線
2016/1
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 29496
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU434 (TE8082)
104號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29515
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU884 (TW9354)
104號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29516
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU319 (SW6180)
680號路線
2016/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 29561
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU434 (TE8082)
6號路線
2016/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 29562
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU537 (TL1607)
603號路線
2016/1
備註
攝影者
ATENU537披上了China Life車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 29563
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU864 (TW5158)
290A號路線
2016/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 29564
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU884 (TW9354)
N271號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29620
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
113號路線
2016/1
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 29621
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU847 (TV7325)
118號路線
2016/1
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 29622
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU292 (ST4791)
87D號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29623
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU888 (TW9678)
914號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29630
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU469 (TG2303)
948號路線
2016/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 29655
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU895 (TX3678)
81號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 29656
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU430 (TE7489)
968號路線
2016/1
備註
攝影者
ATENU430披上了tmt plaza車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 29663
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU634 (TN6154)
102號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29664
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU887 (TW9648)
111號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 29689
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU430 (TE7489)
67X號路線
2016/1
備註
攝影者
ATENU430披上了tmt plaza車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 29690
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU888 (TW9678)
6C號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29697
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU752 (TS5860)
2E號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 29699
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU759 (TS8156)
48X號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 29700
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU712 (TR4780)
905號路線
2016/1
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 29701
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU866 (TW5558)
290A號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權