Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄55
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄55

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4313張


相片編號: 28645
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU450 (TF5838)
112號路線
2016/1/1
備註
攝影者
ATENU450披上了YO-KAI WATCH車身廣告
Lai Tinming

相片編號: 28646
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU450 (TF5838)
112號路線
2016/1/1
備註
攝影者
ATENU450披上了YO-KAI WATCH車身廣告
Lai Tinming

相片編號: 28669
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU469 (TG2303)
205R號路線
2016/1/1
備註
攝影者
ATENU469披上了YO-KAI WATCH車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 28670
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
205R號路線
2016/1/1
備註
攝影者
ATENU137披上了tmt plaza車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 28718
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU456 (TF7808)
601號路線
2016/1/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 28731
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU365 (TC4852)
1A號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU365披上了BOC Insurance車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 28732
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU551 (TL4218)
N691號路線
2016/1/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28733
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU823 (TV4001)
66X號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28734
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU469 (TG2303)
102號路線
2016/1
備註
攝影者
ATENU469披上了YO-KAI WATCH車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 28735
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU411 (TE3786)
110號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28736
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU863 (TW4631)
107號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28737
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU841 (TV7870)
27號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28738
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU130 (SH1334)
52X號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28740
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU269 (SP7844)
37號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28741
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU635 (TN4526)
171號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28742
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU531 (TK8569)
95號路線
2015/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 28743
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
603號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU644披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 28744
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU857 (TW1243)
290A號路線
2016/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 28745
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU707 (TR2812)
14號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 28746
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU778 (TT9620)
98C號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 28747
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU828 (TV4434)
260X號路線
2015/12
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 28748
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU823 (TV4001)
61X號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 28749
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU835 (TV6329)
108號路線
2016/1
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 28799
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU862 (TW4559)
107號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28800
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU469 (TG2303)
52X號路線
2016/1
備註
攝影者
ATENU469披上了YO-KAI WATCH車身廣告
Tam Chi Lok

相片編號: 28859
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU835 (TV6329)
3C號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28860
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU876 (TW6063)
108號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28863
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU456 (TF7808)
601號路線
2016/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 28875
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU593 (TM4914)
71K號路線
2016/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 28936
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU509 (TJ9015)
112號路線
2016/1/1
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權