Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄51
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄51

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>
相關相片數目: 4330張


相片編號: 27795
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU469 (TG2303)
102號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU469披上了YO-KAI WATCH車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 27800
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU718 (TR6438)
88K號路線
2015/12
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 27801
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU718 (TR6438)
88K號路線
2015/12
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 27802
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU686 (TP9475)
6號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU686披上了China Life車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 27820
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU346 (TA7954)
680號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27821
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU835 (TV6329)
98D號路線
2015/12
備註
攝影者
Ivan Yip

相片編號: 27843
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU848 (TV7574)
290號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27844
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU840 (TV7860)
號路線
2015/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 27845
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU855 (TW122)
1A號路線
2015/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 27849
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU539 (TL2141)
102號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27860
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU592 (TM4681)
673號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27861
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU842 (TV8166)
934號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27862
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU425 (TE4429)
934A號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27867
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU637 (TN6088)
270A號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27868
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU557 (TL5374)
102號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27870
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU425 (TE4429)
934A號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27891
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU847 (TV7325)
42A號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27892
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU803 (TV1089)
52X號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27901
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU103 (SF5145)
68F號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27902
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU127 (PX4668)
968號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27903
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU788 (TU1832)
68X號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27908
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU143 (SH6976)
68X號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27920
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU851 (TV9138)
108號路線
2015/12/19
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27921
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU851 (TV9138)
108號路線
2015/12/19
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27949
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
601號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
John Ng

相片編號: 27952
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
968號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27963
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU833 (TV5783)
968號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27965
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU845 (TV6844)
108號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27966
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU578 (TM2682)
108號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27984
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU836 (TV6570)
95號路線
2015/12
備註
攝影者
Franklin Ho


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權