Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄50
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄50

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>
相關相片數目: 4331張


相片編號: 27627
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU576 (TM2099)
948X號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27662
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU560 (TL5814)
6D號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27663
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU361 (TB9703)
115號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU361披上了China Life車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 27664
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU799 (TU5045)
68X號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27665
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU856 (TW293)
212號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27666
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU845 (TV6844)
1A號路線
2015/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 27684
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU456 (TF7808)
98C號路線
2015/12
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 27685
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU544 (TL1874)
102號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27686
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU851 (TV9138)
619號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27687
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU851 (TV9138)
619號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27688
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU834 (TV5952)
106號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27689
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU839 (TV7005)
112號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27690
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU839 (TV7005)
112號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27691
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU812 (TV2899)
268X號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27708
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU491 (TH9811)
117號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27734
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU472 (TH5778)
5A號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27735
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU526 (TK6529)
6D號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27736
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
601號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
John Ng

相片編號: 27737
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
601號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
John Ng

相片編號: 27738
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU557 (TL5374)
102號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27739
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU813 (TV3120)
66X號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27740
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU816 (TV4474)
59A號路線
2015/12
備註
攝影者
AD156

相片編號: 27741
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU830 (TV4811)
203E號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27743
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU839 (TV7005)
112號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27744
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU521 (TK4304)
89號路線
2015/12
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 27745
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU844 (TV6831)
111號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27751
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU705 (TR2557)
81號路線
2015/12
備註
攝影者
Lai Tinming

相片編號: 27766
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU830 (TV4811)
203E號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27780
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU839 (TV7005)
112號路線
2015/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 27794
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
601號路線
2015/12
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
Andrew Kwok


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權