Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄5
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄5

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>
相關相片數目: 4330張


相片編號: 12691
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU222 (SL3783)
59X號路線
2014/1
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 12715
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU228 (SL4037)
961號路線
2014/1
備註
攝影者
CY Michael Yau

相片編號: 12739
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU201 (SK5090)
號路線
2014/1
備註
攝影者
CY Michael Yau

相片編號: 12745
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU089 (SF4471)
87D號路線
2014/1
備註
攝影者
ctb8100

相片編號: 12797
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
934號路線
2014/1
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 12905
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU226 (SL3213)
259D號路線
2014/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 12906
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU232 (SL5997)
59A號路線
2014/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 12940
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU238 (SL7076)
59X號路線
2014/1
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 12951
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU233 (SL6083)
269C號路線
2014/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 12968
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU220 (SL1339)
259D號路線
2014/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 12988
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU230 (SL4251)
263號路線
2014/2
備註
攝影者
Tam Ka Cheung

相片編號: 12989
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU239 (SL7313)
263號路線
2014/2
備註
攝影者
Tam Ka Cheung

相片編號: 12991
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU200 (SK4877)
269C號路線
2014/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 13003
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU245 (SL8449)
961號路線
2014/2
備註
攝影者
CY Michael Yau

相片編號: 13007
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU207 (SK6215)
號路線
2014/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 13056
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU228 (SL4037)
269B號路線
2014/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 13060
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
968號路線
2014/2
備註
攝影者
ctb8100

相片編號: 13061
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU214 (SK8332)
263號路線
2014/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 13065
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU056 (SD8682)
961號路線
2014/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 13078
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU161 (SJ227)
98C號路線
2014/2
備註
攝影者
ctb8100

相片編號: 13102
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU159 (SJ251)
98C號路線
2014/2
備註
攝影者
ctb8100

相片編號: 13123
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU089 (SF4471)
85A號路線
2014/2
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 13127
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU084 (SF3556)
934號路線
2014/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 13155
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU130 (SH1334)
101X號路線
2014/2
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 13214
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU213 (SK7938)
號路線
2014/3
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 13235
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU246 (SL9106)
968號路線
2014/3
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 13249
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU196 (SK2454)
67M號路線
2014/3
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 13250
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU174 (SJ5546)
268C號路線
2014/3
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 13364
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU027 (SB8492)
號路線
2014/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 13368
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU216 (SK9190)
60X號路線
2014/3
備註
攝影者
Franklin Ho


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權