Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄47
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄47

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>
相關相片數目: 4330張


相片編號: 27041
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU807 (TV1211)
60X號路線
2015/11/28
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27051
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU308 (SU7248)
104號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27052
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU023 (SB6794)
960號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27053
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU646 (TN7573)
260X號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27054
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU365 (TC4852)
101號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU365披上了BOC Insurance車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 27055
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
601號路線
2015/11/28
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 27056
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU129 (SH5754)
N368號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27057
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
307號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27084
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU809 (TV2006)
960號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27085
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU585 (TM3973)
234X號路線
2015/11/28
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27086
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU232 (SL5997)
60X號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27087
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU232 (SL5997)
60X號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27088
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU199 (SK4742)
68X號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27089
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU808 (TV1721)
59X號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27090
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU808 (TV1721)
59X號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27103
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU749 (TS4046)
2號路線
2015/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 27139
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
290A號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 27144
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU807 (TV1211)
52X號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27146
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU376 (TC7432)
89D號路線
2015/11
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 27147
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU469 (TG2303)
號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU469披上了YO-KAI WATCH車身廣告
John Ng

相片編號: 27148
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU469 (TG2303)
號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU469披上了YO-KAI WATCH車身廣告
John Ng

相片編號: 27180
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU557 (TL5374)
102號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27181
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU629 (TN6108)
1A號路線
2015/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 27182
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU456 (TF7808)
98C號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27209
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU634 (TN6154)
102號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU634披上了HBO車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 27233
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU108 (SF8760)
73X號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27235
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU741 (TS2487)
290號路線
2015/11
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 27249
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU296 (ST6472)
89B號路線
2015/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 27250
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU232 (SL5997)
60X號路線
2015/11
備註
攝影者
Tam Chi Lok

相片編號: 27261
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU557 (TL5374)
102號路線
2015/12
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權