Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄46
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄46

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4312張


相片編號: 26798
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU446 (TF4944)
118號路線
2015/11
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 26799
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU536 (TL1596)
111號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU536披上了China Life車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 26800
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU374 (TC7077)
44號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26805
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU751 (TS5547)
6C號路線
2015/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 26839
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU143 (SH6976)
968號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU143披上了tmt plaza車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 26840
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU366 (TC4981)
101號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26841
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU493 (TJ1730)
112號路線
2015/11
備註
攝影者
Nick Cheung

相片編號: 26842
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU797 (TU3348)
68X號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26881
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
606號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU644披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 26882
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU331 (TA6896)
86K號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26883
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU678 (TP6854)
5A號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26884
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU292 (ST4791)
681號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26885
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU130 (SH1334)
603號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26924
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU604 (TN744)
8號路線
2015/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26940
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU807 (TV1211)
60M號路線
2015/11/27
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26941
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU812 (TV2899)
60X號路線
2015/11/27
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 26974
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU366 (TC4981)
101號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26975
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU366 (TC4981)
101X號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26976
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU366 (TC4981)
101X號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26998
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU137 (SH6299)
265B號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU137披上了tmt plaza車身廣告
Nick Cheung

相片編號: 26999
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU351 (TB1647)
681P號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27031
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU143 (SH6976)
號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU143披上了tmt plaza車身廣告
John Ng

相片編號: 27032
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU143 (SH6976)
號路線
2015/11
備註
攝影者
ATENU143披上了tmt plaza車身廣告
John Ng

相片編號: 27033
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU022 (SB5279)
960號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27034
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU022 (SB5279)
960號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27035
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU022 (SB5279)
960號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27036
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU022 (SB5279)
960號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 27038
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
601號路線
2015/11/28
備註
攝影者
ATENU001披上了TKO Plaza車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 27039
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU366 (TC4981)
26號路線
2015/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 27040
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU807 (TV1211)
60X號路線
2015/11/28
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權