Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄43
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄43

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4312張


相片編號: 25893
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU552 (TL4256)
102號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25894
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU656 (TP2441)
49X號路線
2015/10
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 25895
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU183 (SJ8408)
269C號路線
2015/10
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 25896
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU127 (PX4668)
968號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25897
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU121 (SG6095)
269D號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25898
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU672 (TP6099)
290A號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25899
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU672 (TP6099)
290A號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25900
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU672 (TP6099)
290A號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26014
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU317 (SW4808)
48X號路線
2015/10
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 26015
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU549 (TL3568)
102號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26016
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU549 (TL3568)
102號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26066
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU071 (SE6818)
296A號路線
2015/10
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 26113
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU512 (TK2818)
171號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26152
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU494 (TJ1974)
112號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26170
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU537 (TL1607)
259D號路線
2015/10
備註
攝影者
ATENU537披上了China Life車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 26206
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU080 (SF2627)
35A號路線
2015/11
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 26207
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU194 (SK2293)
260X號路線
2015/11
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 26208
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU447 (TF5163)
1號路線
2015/11
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 26209
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU187 (SK470)
號路線
2015/11
備註
攝影者
Tam Chi Lok

相片編號: 26210
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU038 (SC7904)
60M號路線
2015/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 26212
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU447 (TF5163)
1號路線
2015/11
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 26220
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU495 (TJ2223)
171號路線
2015/10
備註
攝影者
Valentino Chan

相片編號: 26221
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU542 (TL872)
1A號路線
2015/11
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 26230
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102R號路線
2015/11/1
備註
攝影者
ATENU554披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
John Ng

相片編號: 26231
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU554 (TL4620)
102R號路線
2015/11/1
備註
攝影者
ATENU554披上了OCBC Wing Hang Bank車身廣告
John Ng

相片編號: 26238
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU373 (TC7001)
101R號路線
2015/11/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26239
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU373 (TC7001)
101R號路線
2015/11/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26269
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU492 (TH9967)
948號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26270
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
112號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 26271
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU494 (TJ1974)
112號路線
2015/11
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權