Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄41
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄41

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4312張


相片編號: 25106
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU749 (TS4046)
271號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25130
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU564 (TL7241)
112號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25144
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU446 (TF4944)
8號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25175
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU718 (TR6438)
985號路線
2015/10
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 25193
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU527 (TK7298)
603號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25194
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU753 (TS5970)
2號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25195
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU537 (TL1607)
1A號路線
2015/10
備註
攝影者
ATENU537披上了China Life車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 25232
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU658 (TP2841)
116號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25233
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU759 (TS8156)
681號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25243
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU602 (TM9115)
6D號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25265
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU719 (TR5585)
968號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25269
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU537 (TL1607)
1A號路線
2015/10
備註
攝影者
ATENU537披上了China Life車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 25272
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU685 (TP9462)
961號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25273
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU629 (TN6108)
1A號路線
2015/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 25274
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU543 (TL1485)
1A號路線
2015/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 25275
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU732 (TR9082)
290A號路線
2015/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 25277
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU742 (TS2128)
59M號路線
2015/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 25295
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU493 (TJ1730)
112號路線
2015/10
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25318
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU142 (SH6730)
68X號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25319
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU059 (SE304)
B1號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25332
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU457 (TF7913)
290A號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25333
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU457 (TF7913)
290A號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25334
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU458 (TF7963)
290號路線
2015/10
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 25335
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU176 (SJ6462)
290A號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 25340
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU145 (SH7320)
67X號路線
2015/10
備註
攝影者
ATENU145披上了Adidas車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 25346
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU759 (TS8156)
288號路線
2015/10/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25347
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU759 (TS8156)
83A號路線
2015/10/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25348
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU759 (TS8156)
83A號路線
2015/10/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 25408
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU361 (TB9703)
101號路線
2015/10
備註
攝影者
ATENU361披上了PICTET車身廣告
John Ng

相片編號: 25409
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU668 (TP3931)
290A號路線
2015/10
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權