Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄24
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄24

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4312張


相片編號: 21397
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU533 (TL1055)
1A號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21398
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU546 (TL2765)
111號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21439
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU546 (TL2765)
9號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21453
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU538 (TL2097)
16號路線
2015/6
備註
攝影者
Tak Lee

相片編號: 21455
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU424 (TE4427)
102號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21456
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU531 (TK8569)
1A號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 21457
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU386 (TC9565)
89D號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21458
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU548 (TL3360)
102號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21486
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU404 (TE2604)
93M號路線
2015/6
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 21503
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU563 (TL6249)
號路線
2015/6
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 21514
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU509 (TJ9015)
33A號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 21515
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU434 (TE8082)
33A號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 21529
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU538 (TL2097)
290A號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21531
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU436 (TE8163)
39A號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21572
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU361 (TB9703)
101號路線
2015/6
備註
攝影者
ATENU361披上了PICTET車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 21577
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU118 (SG3577)
68X號路線
2015/6
備註
攝影者
Raymond cheung

相片編號: 21578
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU422 (TE4134)
278X號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21589
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU070 (SE6593)
8號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21590
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU394 (TC9626)
171號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21591
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU509 (TJ9015)
8A號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21596
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU531 (TK8569)
1A號路線
2015/6
備註
攝影者
KA Him Lau

相片編號: 21623
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU270 (SP7952)
968號路線
2015/6
備註
攝影者
Raymond cheung

相片編號: 21624
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU393 (TC9572)
44號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21650
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU206 (SK6080)
269C號路線
2015/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 21720
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU130 (SH1334)
13X號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 21721
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU568 (TL9027)
1A號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 21722
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU120 (SG4825)
889號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21725
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU390 (TC8854)
270A號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 21726
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU556 (TL5001)
1A號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 21727
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU563 (TL6249)
1A號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權