Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄143
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄143

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4313張


相片編號: 54849
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU394 (TC9626)
936號路線
2020/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54857
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU463 (TF9832)
290X號路線
2020/10
備註
攝影者
Ken Lam

相片編號: 54867
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU927 (TZ1622)
58M號路線
2020/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 54886
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU852 (TV9365)
104號路線
2020/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54931
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU340 (TA8462)
601P號路線
2020/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54969
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU951 (UA2145)
269B號路線
2020/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54994
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU207 (SK6215)
269R號路線
2020/11/23
備註
攝影者
Ken Lam

相片編號: 55004
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU133 (SH2777)
258D號路線
2020/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 55005
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU474 (TH7115)
33號路線
2020/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 55026
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU802 (TV935)
60X號路線
2020/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 55029
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU539 (TL2141)
110號路線
2020/11
備註
攝影者
ATENU539披上了HK Library Festival車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 55050
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU576 (TM2099)
72號路線
2020/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 55055
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU404 (TE2604)
68E號路線
2020/11
備註
攝影者
ATENU404披上了Citibank車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 55058
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU738 (TS780)
238X號路線
2020/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 55065
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU414 (TE3947)
273號路線
2020/11
備註
攝影者
Ken Lam

相片編號: 55071
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU604 (TN744)
36X號路線
2020/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 55078
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU434 (TE8082)
110號路線
2018/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 55079
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU434 (TE8082)
110號路線
2020/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 55084
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU253 (SN9117)
270B號路線
2020/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 55117
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU697 (TR614)
62X號路線
2020/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 55170
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU394 (TC9626)
49X號路線
2020/12
備註
攝影者
ATENU394披上了Line Friends車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 55171
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU102 (SF5048)
68A號路線
2020/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 55172
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU102 (SF5048)
68A號路線
2020/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 55178
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU300 (ST8444)
280P號路線
2015
備註
攝影者
ATENU300披上了KMB車身廣告
Winfred Leung

相片編號: 55179
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU404 (TE2604)
269D號路線
2020/12
備註
攝影者
ATENU404披上了Citibank車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 55190
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU967 (UA8237)
78K號路線
2020/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 55225
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU923 (TY5944)
234X號路線
2020/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 55261
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU539 (TL2141)
234X號路線
2020/12
備註
攝影者
ATENU539披上了Library Festival車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 55297
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU356 (TB2302)
X42C號路線
2020/12/21
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 55298
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU356 (TB2302)
X42C號路線
2020/12/21
備註
攝影者
Andrew Kwok


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權