Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄107
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄107

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>
相關相片數目: 4313張


相片編號: 43670
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU361 (TB9073)
3B號路線
2017/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 43671
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU001 (RZ5946)
60X號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU001披上了China Life車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 43672
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU753 (TS5970)
104號路線
2017/8
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 43673
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU629 (TN6108)
1號路線
2017/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43689
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU700 (TR2818)
6號路線
2017/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43690
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU700 (TR2818)
6號路線
2017/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43693
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU729 (TR8734)
29M號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU729披上了Ma Pak Leung車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 43702
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU755 (TS6275)
215X號路線
2017/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43707
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU683 (TP9156)
102號路線
2017/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43711
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU644 (TN7290)
107號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU644披上了Super Dry車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 43764
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU910 (TX7051)
213X號路線
2017/8/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43804
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU511 (TK2540)
9號路線
2017/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43805
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU558 (TL5716)
6號路線
2017/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 43823
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
1A號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 43836
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU729 (TR8734)
116號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU729披上了Ma Pak Leung車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 43839
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU744 (TS3302)
234X號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU744披上了Bodbra車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 43846
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU550 (TL3881)
102號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU550披上了Citibank車身廣告
John Ng

相片編號: 43849
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU407 (TE2908)
106號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU407披上了Citibank車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 43864
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
1A號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 43865
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU469 (TG2303)
104號路線
2017/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 43866
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU537 (TL1607)
107號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU537披上了China Life車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 43894
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU430 (TE7489)
59M號路線
2017/8
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 43902
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
11K號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 43908
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
11K號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Cheng Cho Yu

相片編號: 43909
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU555 (TL4692)
11K號路線
2017/8
備註
攝影者
ATENU555披上了Hang Heung車身廣告
Cheng Cho Yu

相片編號: 43919
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU508 (TK147)
111號路線
2017/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 43948
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU606 (TN1149)
41R號路線
2017/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43950
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU214 (SK8332)
E41號路線
2017/8/21
備註
攝影者
Kam Wong

相片編號: 43961
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU020 (SB6177)
968號路線
2017/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 43969
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU686 (TP9475)
12A號路線
2017/8
備註
攝影者
Franklin Ho


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權