Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 九巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄103
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄103

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>
相關相片數目: 4330張


相片編號: 42347
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU531 (TK8569)
101號路線
2017/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 42370
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU378 (TC7586)
2X號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42371
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU126 (SH351)
58X號路線
2017/6
備註
攝影者
ATENU126披上了Garmin車身廣告
John Ng

相片編號: 42396
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU512 (TK2818)
8號路線
2017/6
備註
攝影者
ATENU512披上了Satami車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 42400
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU328 (SW7730)
71K號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42411
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU516 (TK3503)
102號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42412
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU435 (TE8124)
41號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42434
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU434 (TE8082)
112號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42472
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU291 (ST4518)
888號路線
2017/6
備註
攝影者
ATENU291披上了Spotify車身廣告
Cheng Sze Long

相片編號: 42476
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU634 (TN6154)
104號路線
2017/6
備註
攝影者
ATENU634披上了Ma Pak Leung車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 42499
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU292 (ST4791)
182號路線
2017/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 42517
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU503 (TJ9996)
112號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42518
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU247 (SL9341)
263號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42531
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU366 (TC4981)
603號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42532
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU366 (TC4981)
603號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42544
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU469 (TG2303)
112號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42550
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU134 (SH1334)
11C號路線
2017/6
備註
攝影者
Cheng Cho Yu

相片編號: 42574
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU336 (TA7682)
848號路線
2017/6
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 42586
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU567 (TL8662)
116號路線
2017/6
備註
攝影者
ATENU567披上了Satami車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 42603
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU666 (TA7682)
3B號路線
2017/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 42604
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU127 (PX4668)
868號路線
2017/6
備註
攝影者
ATENU127披上了Ma Pak Leung車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 42637
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU828 (TV4434)
960號路線
2017/6/29
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42652
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU042 (SD987)
960號路線
2017/6/29
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42665
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU987 (UB8102)
885號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42681
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU008 (SA4181)
960號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42685
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU058 (SD9063)
961號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 42703
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU430 (TE7489)
269D號路線
2017/6
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 42705
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU020 (SB6177)
968號路線
2017/6
備註
攝影者
ATENU020披上了The Venetian車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 42706
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU495 (TJ2223)
109號路線
2017/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 42717
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
KMB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
ATENU815 (TV3958)
960號路線
2017/6
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59> <60> <61> <62> <63> <64> <65> <66> <67> <68> <69> <70> <71> <72> <73> <74> <75> <76> <77> <78> <79> <80> <81> <82> <83> <84> <85> <86> <87> <88> <89> <90> <91> <92> <93> <94> <95> <96> <97> <98> <99> <100> <101> <102> <103> <104> <105> <106> <107> <108> <109> <110> <111> <112> <113> <114> <115> <116> <117> <118> <119> <120> <121> <122> <123> <124> <125> <126> <127> <128> <129> <130> <131> <132> <133> <134> <135> <136> <137> <138> <139> <140> <141> <142> <143> <144> <145>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權