Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄6
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄6

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 15472
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8027 (SF8343)
A12號路線
2014/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15570
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8392 (SR2954)
19號路線
2014/7
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 15572
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8418 (SU2580)
107號路線
2014/7
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 15587
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8416 (SU744)
171號路線
2014/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15599
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8013 (SC7334)
A21號路線
2014/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15604
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8425 (SU8784)
606A號路線
2014/7
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 15605
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8426 (SV641)
118號路線
2014/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15642
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8410 (SS9057)
B3號路線
2014/7
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 15644
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8050 (SN8590)
A21號路線
2014/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15652
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8025 (SF7948)
A21號路線
2014/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15653
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8038 (SK8882)
A21號路線
2014/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15658
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8331 (SE5637)
788號路線
2014/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15662
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8354 (SJ3226)
118號路線
2014/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15664
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8354 (SJ3226)
102P號路線
2014/7
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 15676
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8449 (SV2752)
118號路線
2014/7/22
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 15679
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8412 (SU3251)
8X號路線
2014/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15692
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8408 (SS8170)
606X號路線
2014/7
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 15748
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8053 (SR7109)
A12號路線
2014/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15749
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8354 (SJ3226)
19號路線
2014/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15751
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8448 (SV720)
號路線
2014/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15762
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8008 (SB8099)
A10號路線
2014/8
備註
攝影者
Samson Chung

相片編號: 15763
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8414 (ST6555)
118號路線
2014/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15779
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8333 (SE6449)
102號路線
2014/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15799
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8001 (RY3212)
S1號路線
2014/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15800
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8001 (RY3212)
S1號路線
2014/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15801
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8028 (SF6830)
X1號路線
2014/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15802
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8028 (SF6830)
號路線
2014/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15808
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8360 (SJ5717)
606號路線
2014/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15809
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8435 (SV6683)
102號路線
2014/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15856
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8011 (SC344)
A10號路線
2014/8
備註
攝影者
Valentino Chan


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權