Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄59
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄59

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 53959
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8008 (SB8099)
A11號路線
2020/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 53995
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8395 (SR5429)
307A號路線
2020/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 53997
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8470 (TD1189)
789號路線
2020/6
備註
攝影者
8470披上了Bank of China車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 53999
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8337 (SE5348)
10號路線
2020/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54035
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8446 (SW9812)
118號路線
2020/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 54051
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8502 (TM8707)
621號路線
2020/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54071
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8449 (SV2752)
788號路線
2020/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 54082
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8457 (SY4812)
982X號路線
2020/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54090
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8408 (SS8170)
8X號路線
2020/6
備註
攝影者
8408披上了Ma Pak Leung車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 54120
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8506 (TN2259)
969B號路線
2020/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 54213
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8449 (SV2752)
118號路線
2020/7
備註
攝影者
Matthew Tsui


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權