Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄55
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄55

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 51337
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8357 (SD9406)
R11號路線
2019/5/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51338
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8404 (SS3451)
R11號路線
2019/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51349
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8321 (SD2840)
5X號路線
2019/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51405
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8488 (TM2653)
R11號路線
2019/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51413
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8030 (SJ2265)
A11號路線
2019/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51450
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8506 (TN2259)
B3號路線
2019/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51465
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8470 (TD1189)
N90號路線
2019/5/13
備註
攝影者
8470披上了Dragon Ctr.車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 51466
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8490 (TM4207)
R22號路線
2019/5/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51467
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8505 (TN842)
R11號路線
2019/5/12
備註
攝影者
8505披上了Trend Plaza車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 51468
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8543 (VW3059)
R22號路線
2019/5/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51507
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8031 (SJ4497)
A11號路線
2019/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51521
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8039 (SL5042)
A10號路線
2019/5
備註
攝影者
Valentino Chan

相片編號: 51531
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8357 (SH5894)
5B號路線
2019/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51548
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8040 (SS2730)
A12號路線
2019/5
備註
攝影者
8040披上了The Peak車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 51581
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8480 (TE5717)
102號路線
2019/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51626
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8537 (VP850)
8X號路線
2019/6
備註
攝影者
8537披上了Yr. of the Pig車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 51640
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8325 (SD7184)
N962號路線
2019/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51644
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8035 (SK826)
A11號路線
2019/6
備註
攝影者
8035披上了Heliservices車身廣告
John Ng

相片編號: 51645
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8054 (ST4557)
A20號路線
2019/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51661
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8484 (TL7857)
22號路線
2019/6
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 51702
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8499 (TM8404)
B3號路線
2019/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51750
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8344 (SG2901)
788號路線
2019/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51770
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8489 (TM2953)
22號路線
2019/6
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 51833
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8399 (SS2902)
85號路線
2019/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51839
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8036 (SK3852)
A12號路線
2019/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51879
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8537 (VP850)
20R號路線
2019/7
備註
攝影者
8537披上了Yr. of the Pig車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 51902
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8434 (SV7756)
117R號路線
2019/7/24
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51918
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8329 (SE3989)
10號路線
2019/7
備註
攝影者
8329披上了Central Rat Race車身廣告
John Ng

相片編號: 51943
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8007 (SB3296)
A12號路線
2019/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51993
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8450 (SX1579)
85號路線
2019/8/4
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權