Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄54
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄54

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 50780
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8042 (SN6020)
N21號路線
2019/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50834
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8008 (SB8099)
A12號路線
2019/3
備註
攝影者
Patrick Kwok

相片編號: 50871
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8485 (TM2971)
22號路線
2019/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 50874
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8012 (SC5770)
A29P號路線
2019/3
備註
攝影者
8012披上了HK Express車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 50879
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8354 (SJ3226)
182號路線
2019/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 50907
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8008 (SB8099)
A11號路線
2019/3
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 50908
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8041 (SN6384)
E21A號路線
2019/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50929
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8417 (SU3469)
962G號路線
2019/3/25
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50940
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8505 (TN842)
B3號路線
2019/3
備註
攝影者
8505披上了Trend Plaza車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 50972
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8013 (SC7334)
A10號路線
2019/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 50973
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8002 (RY5664)
E21C號路線
2019/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 50980
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8427 (SV2046)
619號路線
2019/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51002
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8465 (TA1636)
85號路線
2019/4/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51025
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8052 (SR3788)
E11S號路線
2019/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51029
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8470 (TD1189)
171號路線
2019/4
備註
攝影者
8470披上了Dragon Ctr.車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 51038
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8463 (SZ3800)
171號路線
2019/4
備註
攝影者
8463披上了SZ Bank車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 51041
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8352 (SH4366)
85P號路線
2019/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51064
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8430 (SV5605)
75號路線
2019/2/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 51073
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8332 (SE5393)
592號路線
20169/4
備註
攝影者
Valentino Chan

相片編號: 51120
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8049 (SN8700)
R22號路線
2019/4/18
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51141
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8321 (SD2840)
789號路線
2019/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51150
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8323 (SE3751)
5B號路線
2019/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51151
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8021 (SE2416)
A10號路線
2019/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 51223
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8014 (SC5830)
R22號路線
2019/4/18
備註
攝影者
8014披上了Myanmar Airlines車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 51233
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8394 (SR5419)
118號路線
2019/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 51268
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8045 (SN4860)
B5號路線
2019/5/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51270
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8394 (SR5419)
R22號路線
2019/5/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51307
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8040 (SS2730)
R11號路線
2019/5/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51308
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8335 (SE5237)
R22號路線
2019/5/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 51329
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8543 (VW3059)
19號路線
2019/5
備註
攝影者
Matthew Tsui


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權