Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄52
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄52

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 49454
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
102號路線
2018/11
備註
攝影者
8479披上了Olympian City車身廣告
John Ng

相片編號: 49455
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
102號路線
2018/11
備註
攝影者
8479披上了Olympian City車身廣告
John Ng

相片編號: 49456
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
102號路線
2018/11
備註
攝影者
8479披上了Olympian City車身廣告
John Ng

相片編號: 49480
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8538 (VN5149)
85號路線
2018/11
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 49494
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8034 (SJ9765)
A21號路線
2018/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49511
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
102號路線
2018/12
備註
攝影者
8479披上了Olympian City車身廣告
John Ng

相片編號: 49567
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
102號路線
2018/12
備註
攝影者
8479披上了Olympian City車身廣告
HU7461

相片編號: 49582
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8007 (SB3296)
A21號路線
2018/12
備註
攝影者
8007披上了Macao Tourism Board車身廣告
Liu Kam Hung

相片編號: 49593
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
102號路線
2018/12
備註
攝影者
8479披上了Olympian City車身廣告
John Ng

相片編號: 49594
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8339 (SE6953)
681號路線
2018/12/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49617
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8477 (TE3987)
77號路線
2018/12
備註
攝影者
8477披上了Pandora車身廣告
John Ng

相片編號: 49648
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8024 (SF5782)
A11號路線
2018/12
備註
攝影者
8024披上了American Airlines車身廣告
John Ng

相片編號: 49684
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8543 (VW3059)
20R號路線
2018/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 49700
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
77號路線
2018/12
備註
攝影者
8479披上了Olympian City車身廣告
Alan Man

相片編號: 49781
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8014 (SC5830)
A12號路線
2019/1
備註
攝影者
8014披上了Ch. Eastern車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 49802
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8487 (TM217)
22號路線
2018/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49803
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8489 (TM2953)
22號路線
2018/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49806
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8545 (VW7850)
19號路線
2019/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 49811
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8474 (TD9458)
118號路線
2019/1
備註
攝影者
8474披上了Calvin Klein車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 49812
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8538 (VN5149)
19號路線
2019/1
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 49813
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8543 (VW3059)
788號路線
2019/1
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 49847
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8488 (TM2653)
22號路線
2018/12
備註
攝影者
8488披上了Dragon Ctr.車身廣告
John ng

相片編號: 49848
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8488 (TM2653)
22號路線
2018/12
備註
攝影者
8488披上了Dragon Ctr.車身廣告
John ng

相片編號: 49851
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8492 (TM5224)
B3號路線
2019/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49861
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8499 (TM8404)
B3M號路線
2019/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 49913
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8023 (SF4453)
A12號路線
2019/1
備註
攝影者
8023披上了Nippon Paint車身廣告
John Ng

相片編號: 49945
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8480 (TE5717)
20R號路線
2019/1
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 49967
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8537 (VP850)
118P號路線
2019/1
備註
攝影者
8537披上了Yr. of the Pig車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 50003
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
788號路線
2019/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 50028
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8545 (VW7850)
20R號路線
2019/1
備註
攝影者
Andrew Kwok


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權