Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄5
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄5

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 15045
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8320 (SH3957)
962X號路線
2014/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15063
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8410 (SS9057)
967號路線
2014/5
備註
攝影者
Eric CM Lo

相片編號: 15139
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8018 (SD9114)
A21號路線
2014/6
備註
攝影者
Tam Ka Cheong

相片編號: 15162
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8005 (SB2208)
A21號路線
2014/6
備註
攝影者
Tam Ka Cheong

相片編號: 15173
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8056 (ST6593)
A11號路線
2014/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15188
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8034 (SJ9765)
E23號路線
2014/6
備註
攝影者
Sunny Man

相片編號: 15192
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8408 (SS8170)
789號路線
2014/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15195
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8011 (SC344)
A12號路線
2014/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15196
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8011 (SC344)
A12號路線
2014/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15198
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8330 (SE3389)
606號路線
2014/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15199
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8364 (SM693)
118號路線
2014/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15202
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8004 (SB3800)
號路線
2014/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15244
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8398 (SS2730)
969號路線
2014/6
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 15247
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8396 (SS2730)
962X號路線
2014/6
備註
攝影者
Valentino Chan

相片編號: 15248
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8385 (SP4717)
70號路線
2014/6
備註
攝影者
Valentino Chan

相片編號: 15249
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8407 (SS7708)
70號路線
2014/6
備註
攝影者
Valentino Chan

相片編號: 15264
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8415 (SU2071)
969X號路線
2014/6
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 15267
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8386 (SP4910)
85P號路線
2014/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15268
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8386 (SP4910)
85P號路線
2014/6
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15332
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8040 (SS2730)
A12號路線
2014/6
備註
攝影者
Chapmen Tang

相片編號: 15335
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8398 (SS2730)
969A號路線
2014/6
備註
攝影者
Chapman Tang

相片編號: 15336
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8055 (ST7329)
A12號路線
2014/6
備註
攝影者
Chapman Tang

相片編號: 15357
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8408 (SS8170)
171號路線
2014/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15382
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8057 (ST9234)
A29號路線
2014/6
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 15392
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8406 (SS7702)
號路線
2014/6
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 15394
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8009 (SB8218)
A10號路線
2014/6
備註
攝影者
Samson Chung

相片編號: 15416
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8420 (SU4708)
606號路線
2014/7/2
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15431
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8389 (SP6736)
號路線
2014/7
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 15451
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8060 (SU3453)
A21號路線
2014/7
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 15471
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8393 (SR3201)
619號路線
2014/7
備註
攝影者
Franklin Ho


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權