Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄49
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄49

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 46731
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8484 (TL7857)
77號路線
2018/2
備註
攝影者
8484披上了GoalDX車身廣告
John Ng

相片編號: 46732
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8484 (TL7857)
77號路線
2018/2
備註
攝影者
8484披上了GoalDX車身廣告
John Ng

相片編號: 46737
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8476 (TE2869)
182號路線
2018/2
備註
攝影者
8476披上了Turkish Airlines車身廣告
Franklin Ho

相片編號: 46739
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8354 (SJ3226)
99號路線
2018/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46822
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8054 (ST4557)
E11A號路線
2018/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46823
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8054 (ST4557)
E11A號路線
2018/2
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 46943
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8433 (SV7053)
8X號路線
2018/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 46945
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8014 (SC5830)
A12號路線
2018/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 46963
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8470 (TD1189)
85P號路線
2018/3
備註
攝影者
8470披上了Dragon Ctr.車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 46969
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8019 (SE692)
A11號路線
2018/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 47007
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8484 (TL7857)
85P號路線
2018/3
備註
攝影者
8484披上了Pandora車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 47018
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8486 (TL7986)
788號路線
2018/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 47040
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8443 (SW7908)
606號路線
2018/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 47100
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8495 (TM5088)
B3號路線
2018/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47101
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8422 (SU9122)
619號路線
2018/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47111
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8397 (SR9932)
85號路線
2018/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 47217
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8423 (SU8101)
號路線
2018/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47345
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8480 (TE5717)
8X號路線
2018/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 47359
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8481 (TE8311)
20號路線
2018/4
備註
攝影者
Ken Lam

相片編號: 47458
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8485 (TM2971)
20號路線
2018/5
備註
攝影者
Cheong

相片編號: 47491
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8485 (TM2971)
20號路線
2018/5
備註
攝影者
Cheong

相片編號: 47505
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8055 (ST7329)
R11號路線
2018/5/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 47563
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8482 (TL3015)
102P號路線
2018/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47570
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8498 (TM7295)
B3號路線
2018/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 47573
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8055 (ST7329)
S1號路線
2018/5
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 47597
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8467 (TC9116)
N8X號路線
2018/5/24
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47610
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8360 (SJ5717)
N182號路線
2018/5/23
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47712
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8350 (SH2465)
967號路線
2018/6
備註
攝影者
Liu Kam Hung

相片編號: 47796
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8485 (TM2971)
22號路線
2018/6/24
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 47797
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8485 (TM2971)
22號路線
2018/6/24
備註
攝影者
Andrew Kwok


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權