Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄47
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄47

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 44996
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8482 (TL3015)
962B號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45148
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8342 (SF7329)
8S號路線
2017/10/29
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 45241
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8456 (SX5504)
5B號路線
2017/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45250
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8037 (SK733)
A29P號路線
2017/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45273
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8026 (SF6426)
A29P號路線
2017/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45367
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8484 (TL7857)
77號路線
2017/11
備註
攝影者
8484披上了HBO車身廣告
John Ng

相片編號: 45396
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8383 (SP3029)
102號路線
2017/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45397
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8324 (SD9406)
962C號路線
2017/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45403
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8023 (SF4453)
A29P號路線
2017/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 45417
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8039 (SL5042)
A11號路線
2017/11/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45420
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8336 (SE4931)
681號路線
2017/11/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45422
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8358 (SH6325)
77號路線
2017/11/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45428
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8019 (SE692)
A29P號路線
2017/11
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 45538
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8014 (SC5830)
A12號路線
2017/11
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 45580
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8484 (TL7857)
77號路線
2017/11
備註
攝影者
8484披上了HBO車身廣告
John Ng

相片編號: 45584
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8409 (SS7961)
8X號路線
2017/11
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 45642
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8041 (SN6384)
E23號路線
2017/11
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 45643
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8490 (TM4207)
R11號路線
2017/11/26
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45651
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8501 (TN835)
號路線
2017/11/26
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45706
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8372 (SM8869)
R11號路線
2017/11/26
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45707
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8383 (SP3029)
R11號路線
2017/11/26
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45708
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8422 (SU9122)
R11號路線
2017/11/26
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45709
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8424 (SU9787)
R11號路線
2017/11/26
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45730
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8470 (TD1189)
788號路線
2017/11
備註
攝影者
8470披上了Dragon Ctr.車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 45739
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8470 (TD1189)
171號路線
2017/11
備註
攝影者
8470披上了Dragon Ctr.車身廣告
John Ng

相片編號: 45771
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8496 (TM5846)
B3號路線
2017/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45781
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8502 (TM8707)
B3號路線
2017/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45801
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8017 (SD8602)
A12號路線
2017/12
備註
攝影者
8017披上了Macao Tourist Board車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 45854
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8397 (SR9932)
117R號路線
2017/12/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 45855
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8397 (SR9932)
117R號路線
2017/12/3
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權