Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄39
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄39

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 38886
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8366 (SM3786)
789號路線
2016/11
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 38894
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8000 (RY4503)
962X號路線
2016/11
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38931
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8337 (SE5348)
962B號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38944
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8481 (TE8311)
930X號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 38960
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8014 (SC5830)
E22S號路線
2016/12
備註
攝影者
8014披上了Macao Tourism Board車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 38961
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8340 (SE8178)
592號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38972
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8412 (SU3251)
606號路線
2016/12
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 38980
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8013 (SC7334)
A22號路線
2016/12
備註
攝影者
8013披上了Alibaba Cloud車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 38981
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8020 (SE3495)
A11號路線
2016/12
備註
攝影者
8020披上了Alibaba Cloud車身廣告
John Ng

相片編號: 38982
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8021 (SE2416)
A11號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 38998
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8470 (TD1189)
118號路線
2016/12
備註
攝影者
8470披上了Dragon Ctr.車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 38999
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8467 (TC9116)
171號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39014
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8009 (SB8218)
A12號路線
2016/12
備註
攝影者
8009披上了Serta車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 39015
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8408 (SS8170)
592號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39045
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8488 (TM2653)
118號路線
2016/12
備註
攝影者
8488披上了Dragon Ctr.車身廣告
Wong Tin Shum

相片編號: 39052
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8461 (SZ2558)
5B號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39065
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8412 (SU3251)
118號路線
2016/12
備註
攝影者
Wong Tin Shum

相片編號: 39066
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8013 (SC7334)
A12號路線
2016/12
備註
攝影者
8013披上了Alibaba Cloud車身廣告
Wong Tin Shum

相片編號: 39098
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8012 (SC5770)
A12號路線
2016/12
備註
攝影者
8012披上了Invest HK車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 39099
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8487 (TM217)
19號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39100
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8399 (SS2902)
629號路線
2016/12
備註
攝影者
DL

相片編號: 39128
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8502 (TM8707)
592號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39172
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8463 (SZ3800)
629號路線
2016/12
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 39173
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8009 (SB8218)
962號路線
2016/12
備註
攝影者
8009披上了Serta車身廣告
John Ng

相片編號: 39174
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8009 (SB8218)
962號路線
2016/12
備註
攝影者
8009披上了Serta車身廣告
John Ng

相片編號: 39215
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8506 (TN2259)
5X號路線
2016/12
備註
攝影者
8506披上了Vcity車身廣告
John Ng

相片編號: 39226
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8001 (RY3212)
A12號路線
2016/12
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 39227
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8487 (TM217)
967號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39240
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8368 (SM4218)
629號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 39241
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8376 (SN4799)
629號路線
2016/12
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權