Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄31
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄31

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 33700
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
962X號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33811
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8330 (SE3389)
619號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33812
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8445 (SW6570)
788號路線
2016/4
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 33813
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8411 (ST4505)
969號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33814
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8512 (TE7736)
E11號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33864
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8006 (SB1285)
A12號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33961
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
102號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33962
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8512 (TE7736)
E21A號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33963
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8512 (TE7736)
E21A號路線
2016/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33964
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8524 (TJ7268)
E21A號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34122
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8483 (TL6813)
118號路線
2016/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 34123
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8523 (TH7318)
E11A號路線
2016/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 34222
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8009 (SB8218)
A21號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34235
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8379 (SN9378)
969號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34236
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8535 (TL7929)
E11號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34254
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8502 (TM8707)
102號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34342
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
102號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34405
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8474 (TD9458)
77號路線
2016/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 34406
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8462 (SZ2709)
619號路線
2016/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 34452
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8031 (SJ4497)
A29P號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34474
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8331 (SE5637)
789號路線
2016/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 34535
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8037 (SK733)
A12號路線
2016/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 34536
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8037 (SK733)
A11號路線
2016/5/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 34537
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8057 (ST9234)
A11號路線
2016/5/1
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 34538
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8337 (SE5348)
788號路線
2016/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 34651
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
102號路線
2016/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 34652
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8410 (SS9057)
307號路線
2016/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 34763
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8336 (SE4931)
788號路線
2016/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34908
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8457 (SY4812)
780號路線
2016/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 34909
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8520 (TH4516)
962X號路線
2016/5
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權