Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄30
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄30

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 33205
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8503 (TN381)
118號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33242
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8465 (TA1636)
171號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33244
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8341 (SF677)
592號路線
2016/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 33258
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8011 (SC344)
969號路線
2016/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 33259
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8403 (SS4318)
969號路線
2016/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 33260
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8015 (SD864)
A11號路線
2016/3
備註
攝影者
8015披上了Master Card車身廣告
John Ng

相片編號: 33285
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8330 (SE3389)
619號路線
2016/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 33286
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8330 (SE3389)
619號路線
2016/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 33315
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8018 (SD9114)
E11A號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33333
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
102號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33369
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8043 (SN8318)
A21號路線
2016/3
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 33370
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8500 (TN1534)
118號路線
2016/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 33379
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8377 (SN7639)
962B號路線
2016/3
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 33428
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8507 (TC9738)
E21A號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33464
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8046 (SP9684)
A11號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33493
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8337 (SE5348)
780號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33523
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8011 (SC344)
A29號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33524
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8011 (SC344)
A11號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33550
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8006 (SB1285)
A12號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33552
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
962X號路線
2016/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 33553
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8009 (SB8218)
A21號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33554
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8022 (SE1629)
E11號路線
2016/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 33555
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8484 (TL7857)
85號路線
2016/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 33556
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8353 (SJ3778)
85號路線
2016/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 33557
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8431 (SV5226)
E22A號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33558
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8458 (SY8549)
A29號路線
2016/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 33596
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8353 (SJ3778)
967X號路線
2016/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 33597
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8353 (SJ3778)
967X號路線
2016/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 33679
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8503 (TN381)
118號路線
2016/4
備註
攝影者
8503披上了Year of Monkey車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 33693
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8503 (TN381)
118號路線
2016/4
備註
攝影者
8503披上了Year of Monkey車身廣告
Matthew Tsui


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權