Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄28
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄28

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 31921
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8040 (SS2730)
A21號路線
2016/3
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 31976
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8505 (TN842)
102號路線
2016/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 32004
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
962B號路線
2016/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 32060
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8519 (TH2408)
E21A號路線
2016/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 32061
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8494 (TM4922)
102號路線
2016/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 32078
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8501 (TN835)
681號路線
2016/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 32093
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8481 (TE8311)
102號路線
2016/3
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 32094
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8504 (TN1629)
789號路線
2016/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 32108
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8479 (TE5914)
102號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 32133
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8393 (SR3201)
182號路線
2016/3
備註
攝影者
Henry Yeung

相片編號: 32151
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8003 (RY5458)
A11號路線
2016/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 32152
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8003 (RY5458)
A11號路線
2016/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 32193
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8502 (TM8707)
788號路線
2016/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 32194
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8502 (TM8707)
788號路線
2016/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 32258
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8502 (TM8707)
102號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 32280
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8323 (SE3751)
72號路線
2016/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 32286
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8330 (SE3389)
619號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 32288
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8337 (SE5348)
182號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 32289
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8505 (TN842)
102號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 32290
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8529 (TK6211)
A29P號路線
2016/3
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 32412
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8006 (SB1285)
A11號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 32430
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8324 (SD9406)
788號路線
2016/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 32433
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8402 (SS4363)
307號路線
2016/3
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 32479
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8500 (TN1534)
77號路線
2016/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 32533
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8001 (RY3212)
A11號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 32616
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8507 (TC9738)
N21號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 32646
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8005 (SB2208)
A12號路線
2016/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 32647
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8012 (SC5770)
A12號路線
2016/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 32693
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8532 (TL2554)
A22號路線
2016/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 32694
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8441 (SW4404)
號路線
2016/3
備註
攝影者
Ace Chan


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權