Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄2
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄2

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 11415
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8003 (RY5458)
A29號路線
2013/8
備註
攝影者
Ivan Yip

相片編號: 11483
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8323 (SE3751)
789號路線
2013/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 11488
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8009 (SB8218)
A29號路線
2013/8
備註
攝影者
Tong Ka Ho

相片編號: 11509
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8326 (SD9406)
號路線
2013/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 11525
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8002 (RY5664)
A11號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11526
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8002 (RY5664)
A11號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11527
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8004 (SB3800)
號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11528
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8004 (SB3800)
A12號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11529
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8004 (SB3800)
A12號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11530
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8006 (SB1285)
A12號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11531
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8006 (SB1285)
A12號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11532
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8008 (SB8099)
A29號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11533
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8008 (SB8099)
A29號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11534
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8016 (SD6821)
A22號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11553
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8330 (SE3389)
102號路線
2013/8
備註
攝影者
LB Ninesevensevenfour

相片編號: 11597
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8330 (SE3389)
102號路線
2013/8
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 11661
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8324 (SD9406)
19號路線
2013/9/1
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 11662
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8324 (SD9406)
19號路線
2013/9/1
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 11663
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8337 (SE5348)
102號路線
2013/8/31
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 11667
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8336 (SE4931)
102號路線
2013/9
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 11727
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8322 (SD4179)
19號路線
2013/8
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 11757
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8025 (SF7948)
A12號路線
2013/10
備註
攝影者
Andrew Chan

相片編號: 11764
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8329 (SE3989)
788號路線
2013/9
備註
攝影者
Tong Ka Ho

相片編號: 11770
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8025 (SF7948)
號路線
2013/10
備註
攝影者
Chak Ka Wing

相片編號: 11771
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8010 (SC1605)
號路線
2013/10
備註
攝影者
Chak Ka Wing

相片編號: 11772
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8027 (SF8343)
A12號路線
2013/10
備註
攝影者
Chak Ka Wing

相片編號: 11775
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8022 (SE1629)
號路線
2013/10
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 11779
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8336 (SE4931)
118號路線
2013/10
備註
攝影者
ctb8100

相片編號: 11796
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8016 (SD6821)
A21號路線
2013/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11867
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8340 (SE8178)
118號路線
2013/10
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權